زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

67 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

ساختمان کلنگی

کد21 خمینی شهر - ساختمان کلنگی 170 متری

اصفهان

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 170 متر

ساختمان کلنگی

کد12مبارکه-خانه کلنگی180متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 180 متر

ساختمان کلنگی

کد33مبارکه-خانه قدیمی150متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 150 متر

ساختمان کلنگی

کد 49 خمینی شهر- ساختمان کلنگی 140 متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 140 متر

ساختمان کلنگی

کد 12 درچه- ساختمان کلنگی 502 متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 502 متر

ساختمان کلنگی

کد20دولت اباد-خانه کلنگی234متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 234 متر

ساختمان کلنگی

کد 15 درچه- ساختمان کلنگی 250 متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 250 متر

ساختمان کلنگی

کد17 درچه- ساختمان کلنگی 144 متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 144 متر

ساختمان کلنگی

کد27دولت اباد-خانه کلنگی122متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 122 متر

ساختمان کلنگی

کد 22درچه- ساختمان کلنگی 232 متری

اصفهان

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 232 متر