زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

31 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

تفکیکی

کد2بهارستان _تفکیکی 5 واحدی

بهارستان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 106 متر

تفکیکی

کد3بهارستان_تفکیکی 5 واحدی

بهارستان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 85 متر

تفکیکی

کد4 بهارستان_تفکیکی 5 واحدی

بهارستان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 85 متر

تفکیکی

کد72و73 بهارستان_ویلایی تفکیکی

بهارستان

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 180 متر

تفکیکی

کد80 بهارستان_ویلایی تفکیکی

بهارستان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 180 متر

تفکیکی

کد91 بهارستان_ویلایی تفکیکی

بهارستان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 230 متر

تفکیکی

کد98 بهارستان_ویلایی تفکیکی

بهارستان

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 120 متر