زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

68 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

ویلایی دو طبقه

کد 112شهرضا- ویلایی دو طبقه 280متری

شهرضا

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 170 متر

ویلایی دو طبقه

کد119 شهرضا - ویلایی دو طبقه 207متری

شهرضا

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 207 متر

ویلایی دو طبقه

کد132 شهرضا- ویلایی دوطبقه 145متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 145 متر

ویلایی دو طبقه

کد 135شهرضا- ویلایی دو طبقه280 متری

شهرضا

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 280 متر

ویلایی دو طبقه

کد145شهرضا- ویلایی دو طبقه 124متری

شهرضا

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 124 متر

ویلایی دو طبقه

کد150شهرضا- ویلایی دو طبقه 213متری

شهرضا

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 213 متر

ویلایی دو طبقه

کد153شهرضا- ویلایی دو طبقه 160متری

شهرضا

 • خواب: 5
 • حمام: 1
 • متراژ: 160 متر

ویلایی دو طبقه

کد163شهرضا- ویلایی دو طبقه 350متری

شهرضا

 • خواب: 7
 • حمام: 1
 • متراژ: 350 متر

ویلایی دو طبقه

کد 165شهرضا- ویلایی دو طبقه 108متری

شهرضا

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 108 متر

ویلایی دو طبقه

کد169شهرضا- ویلایی دو طبقه 365متری

شهرضا

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 365 متر