زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

32 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

زمین تجاری

کد67شهرضا-زمین تجاری مسکونی- تجاری73 متری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 73 متر

زمین تجاری

کد 75شهرضا- زمین تجاری130متری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 130 متر

زمین تجاری

کد130شهرضا - زمین125 متری تجاری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 125 متر

زمین تجاری

کد 137شهرضا- زمین تجاری 750متری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 750 متر

زمین تجاری

کد156شهرضا- زمین تجاری 105متری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 105 متر

زمین تجاری

کد117سپاهان شهر-زمین35متری

سپاهان شهر

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 35 متر

زمین تجاری

کد170شهرضا-زمین تجاری 333متری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 333 متر

زمین تجاری

کد 244اصفهان - زمین تجاری 178 متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 178 متر

زمین تجاری

کد66فولادشهر-زمین1000متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 0 متر

زمین تجاری

کد97فولادشهر-زمین نانوایی75متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 75 متر